ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ 23.6.2021

23.6.2021

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.)στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του  έτους 2021 (4η) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (7η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του παραδοσιακού κέντρου εστίασης «Παλιό Σχολιό»  στον οικισμό Παλαιού Ελατοχωρίου της Κοινότητας Ελατοχωρίου του Δήμου Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 4Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία ισόγειου καταστήματος  επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 5Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Περίστασης Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 6Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Τ9) του Δήμου Κατερίνης στον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 7Εξέταση αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «WASH OLYMPIC ΕΕ» για υπαναχώρηση από το αριθ. 40471/30.12.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δυνάμει του οποίου ο Δήμος Κατερίνης εκμίσθωσε την αίθουσα δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ κοιμητηρίου για χρονικό διάστημα έξι ετών Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 8Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών (έως τέσσερις μήνες) σε ανέργους για παρασκευή πρόχειρων γευμάτων κατά την   καλοκαιρινή περίοδο Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 9Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης, με θέμα: «Λήψη απόφασης για εκμετάλλευση ξυλείας στην κοίτη του ποταμού 589 «Παπουτσάρης» Π. Κεραμιδίου για την ικανοποίηση αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Κοινότητάς μας για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 10Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης με θέμα:  «Έγκριση ξύλευσης των αριθ. 712 και 843 τεμαχίων κτηματικής περιοχής Κοινότητας Βρίας για παραγωγή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής για την χειμερινή περίοδο 2021 – 2022.» Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 11Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Εισηγητής: Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 12Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση τμήματος οδού στην Κοινότητα Μοσχοποτάμου » ΑΜ 105/2020 Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας» ΑΜ 134/2020 Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 14Καθορισμός χρόνου εκτέλεσης 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ.: 77/2010» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 15Χορήγηση 4ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 16Αποδοχή της υλοποίησης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, έγκριση ομάδας έργου και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 17Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση – συμπλήρωση της 106/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων περί χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18Εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο για  την έγκριση  του Σχεδίου Κανονιστικής Πράξης – Απόφασης για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ (για ατομική χρήση) Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την  υπογραφή   της παράτασης της Σύμβασης του  Προγράμματος  με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» μέχρι την 28-2-2023 του συμβατικού χρόνου της σύστασης  ειδικού  δεσμευμένου   λογαριασμού που αφορά την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δ.Ε. Κατερίνης» (αρ. μελ. 141/2017) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 20Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 21Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης 
 22Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί». Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης 
 23Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 24Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Κατερίνης με την κωδ18ική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 25Έγκριση του Σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης 2021 Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 26Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ
 27Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 28Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 29Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου Κατερίνης στο δίκτυο πόλεων Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δήλωση Λάζαρου Τσαβδαρίδη αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αποζημιώσεις καλλιεργειών από Παγετό

«Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα δοθεί η προκαταβολή του 40% των εκτιμηθεισών ζημιών από τον παγετό, με μέριμνα για κάλυψη ζημιών σε καλλιέργειες που βρίσκονταν ακόμη και σε προανθικό στάδιο.
Ταχύτατη και αποτελεσματική η αντίδραση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως απάντηση στην αγωνία των καλλιεργητών μας.Τα ανακοινωθέντα μέτρα περιλαμβάνουν προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης μέχρι τις 10 Αυγούστου (ύψους 155 εκατ. ευρώ), αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, αποζημίωση και όσων ποικιλιών δεν καλύπτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ καθώς και κατάργηση του πλαφόν ανά ΑΦΜ.Μεγάλη ικανοποίηση για όλους εμάς που από την αρχή είχαμε αναδείξει το πρόβλημα στα κέντρα των αποφάσεων και έχοντας συνεχώς «ανοιχτή γραμμή» με τους αρμόδιους διασφαλίσαμε το καλύτερο, ειδικά για τον Νομό μας που επλήγη δραματικά.»

———————-ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ &ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο. Ν.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΕυθυμίου Βαρλάμη 9 (πρώην Τρύφωνος)Τ.Κ. 59132 – Βέροια ΗμαθίαςΤηλ. : 2331029035-2331072019Fax: 2331072029Email: lazarostsavdaridis@yahoo.com

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ…

Την περασμένη Πέμπτη 10 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι όλης της Ελλάδας με την πραγματικά μεγάλη απεργιακή κινητοποίησή μας, στείλαμε στην Κυβέρνηση, στον ΣΕΒ, στην εργοδοσία και προς κάθε κατεύθυνση ένα πολύ δυνατό και σαφές μήνυμα για το αντεργατικό νομοσχέδιο-έκτρωμα, που φαίνεται ότι ακόμη δεν το έχουν λάβει αφού συνεχίζουν με τα ψέματα και την παραπληροφόρηση να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο.

Να μας λένε χωρίς ντροπή ότι η κατάργηση του 8ωρου, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι ανεξέλεγκτες απολύσεις, η κατάργηση του ΣΕΠΕ, το φακέλωμα των συνδικάτων, ο περιορισμός και η απαγόρευση της απεργίας και όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που περιλαμβάνει το έκτρωμα αυτό, που θέλει η κυβέρνηση να το το κάνει νόμο είναι για το καλό και το συμφέρον των εργαζομένων.
Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή μας σε αυτό το τερατούργημα που μεταξύ άλλων προωθεί την ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου μέσα από «διαπραγμάτευση» με τον εργοδότη, καταργώντας επί της ουσίας το 8ωρο, θεσμοθετεί τις απλήρωτες υπερωρίες, καταργεί την Κυριακάτικη αργία και ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, αποδυναμώνει τα σωματεία, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο το δικαίωμα στην απεργία, που δυναμώνει ακόμη περισσότερο την εργοδοσία σε βάρος των εργαζομένων και ταυτόχρονα μετατρέπει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αντί να το αναβαθμίσει, με αποτέλεσμα να μένουν οι εργαζόμενοι ακόμα περισσότερο έκθετοι απέναντι στους εργοδότες, σε μια περίοδο ήδη οξυμένης παραβατικότητας στην αγορά.
Καλούμε τους βουλευτές του Νομού μας να αντιδράσουν και να μη δεχθούν να ψηφίσουν τις αντεργατικές διατάξεις ενός νομοσχεδίου που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της εργοδοσίας και που φέρει την υπογραφή του ΣΕΒ.
Καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να αποδεχθεί πλήρως τις προτάσεις μας στη διαβούλευση
ώστε να αποσυρθεί κάθε αντεργατική διάταξη του νομοσχεδίου που υποβαθμίζει περαιτέρω τους εργαζόμενους, αποδυναμώνοντας τα εργασιακά δικαιώματα και καταστρέφοντας την αγορά εργασίας, αλλά και να υιοθετηθεί κάθε θετική και ευεργετική διάταξη των προτάσεων μας που είναι προς όφελος των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι που για μία δεκαετία σηκώσαμε το μεγαλύτερο βάρος για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και υποφέρουμε ακόμη από την υγειονομική κρίση, περιμέναμε καλύτερες μέρες και όχι τέτοια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
Οι εργαζόμενοι θα καταργήσουμε στην πράξη τις αντεργατικές διατάξεις από το νομοσχέδιο-έκτρωμα και δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ αυτή την εχθρική αντιμετώπισή μας, που θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην εξαθλίωση και όμηρους της εργοδοσίας και όταν έρθει η ώρα θα τους πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα. Να είναι σίγουροι για αυτό.

 Κατερίνη, 15-06-2021

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κατερίνης – Αντιδημαρχία Κοινοτήτων & ΑυτεπιστασίαςΠαρεμβάσεις στην πόλη & σε παραλιακές περιοχές

Σειρά παρεμβάσεων για την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, καθώς και αποκατάστασης υποδομών που επλήγησαν από καιρικά φαινόμενα, εκτελεί η αντιδημαρχία Κοινοτήτων και Αυτεπιστασίας. Παράλληλα, προγραμματίζονται και παρεμβάσεις αποκατάστασης σε σημεία του οδικού δικτύου σε όλο το εύρος του Δήμου.

Την τρέχουσα περίοδο, συνεργεία της αντιδημαρχίας εκτελούν εργασίες στο πεζοδρόμιο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (έναντι Επιμελητηρίου Πιερίας). Με την ολοκλήρωση των εργασιών βελτίωσης των χαρακτηριστικών του και την επίστρωση με κυβόλιθους η προσβασιμότητα από το σημείο θα είναι ασφαλής για πεζούς και ΑΜΕΑ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης κρασπεδορείθρων σε δύο περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας. Στην Τ.Κ. Παραλίας οι εργασίες επικεντρώνονται στον «περιφερειακό» δρόμο προς το γήπεδο της περιοχής, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις γίνονται και στον οικισμό «Γρέβενη» της Δ.Κ. Καλλιθέας. Οι εργασίες και στις δύο περιοχές θα ολοκληρωθούν με την επίστρωση των νέων πεζοδρομίων με κυβόλιθους.

Σήμερα, συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε εργασίες αποκατάστασης του κυκλικού κόμβου στην Περίσταση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα και στόχο έχουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου πραγματοποίησε αυτοψία στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, το οποίο επλήγη από κεραυνό. Από την αυτοψία προέκυψε ότι η εγκατάσταση προστασίας από τους κεραυνούς (αλεξικέραυνο) λειτούργησε υποδειγματικά. Μικρές φθορές λόγω του φαινομένου, εντοπίστηκαν μόνο στη βάση του αλεξικέραυνου οι οποίες αναμένεται να αποκατασταθούν άμεσα.

«Η βελτίωση των υποδομών με στόχο την ασφάλεια στην κίνηση των πολιτών σε όλο το Δήμο, καθώς και των μαθητών είναι η βασική επιδίωξη των παρεμβάσεων που σε καθημερινή βάση προγραμματίζει και υλοποιεί ο Δήμος», τόνισε ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος

Ο προγραμματισμός της αντιδημαρχίας Κοινοτήτων και Αυτεπιστασίας υλοποιείται, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε υποχρεωτικά από το πρόγραμμα σεμινάρια κατάρτισης, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κυριακίδης. «Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μάς έχει δημιουργήσει δυσκολίες ωστόσο γίνεται μια σημαντική προσπάθεια οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις να τελειώσουν εντός του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει» είπε χαρακτηριστικά.

Προβολή της Κατερίνης μέσα και από δημοσιογραφικά ταξίδια οινικού και γαστρονομικού τουρισμού

Ο οινικός και γαστρονομικός τουρισμός ήταν το κεντρικό θέμα του δημοσιογραφικού ταξιδιού που διοργάνωσε ο Δήμος Κατερίνης σε συνεργασία με την εταιρεία Wise Ram, η οποία είναι Σύμβουλος του Δήμου για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Έξι δημοσιογράφοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη επισκέφθηκαν τον Δήμο Κατερίνης και περιηγήθηκαν σε οινοποιεία στα Πιέρια όρη αλλά και σε φάρμα εκτροφής μαύρου χοίρου, ένα μοναδικό προϊόν στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες έζησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα οινική και γαστρονομική εμπειρία και απόλαυσαν τοπικά κρασιά, συνοδεία παραδοσιακών προϊόντων. Οι οινοποιοί φιλοξένησαν τους δημοσιογράφους, παρουσίασαν τα κρασιά τους και περιέγραψαν τα σχέδια και τις ενέργειές τους για την προβολή του οινικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης. Στη φάρμα εκτροφής μαύρου χοίρου οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ιδιοκτήτη και να πληροφορηθούν για τη γραμμή παραγωγής των προϊόντων.

Οι δημοσιογράφοι φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο του παραλιακού μετώπου, συνομίλησαν με την τ. Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, κ. Ευαγγελία Ξυπτερά, καθώς επίσης και με τον Αναπληρωτή Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Υποδομών Κατερίνης, Γιώργο Νταντάμη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ: Η ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΚΤΕΣ,

ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Μετά το πέρας της ξενάγησης των δημοσιογράφων, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κατερίνης, Γιώργος Νταντάμης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που, για μια ακόμη φορά, φιλοξενήσαμε στον τόπο μας δημοσιογράφους και τους δώσαμε την ευκαιρία να προβάλλουν, σε πανελλαδικό επίπεδο, άγνωστες πτυχές και προϊόντα της περιοχής.

Ο Δήμος μας δεν έχει μόνο ακτές και αμμουδιές, έχει και αγροτικά χωριά στους πρόποδες των Πιερίων και του Ολύμπου, έχει υπέροχες φυσικές ομορφιές, ενδιαφέροντα τοπόσημα και βεβαίως διαθέτει εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα, όπως είναι τα κρασιά μας, ο μαύρος χοίρος κ.ά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κατερίνη προσφέρεται και για εναλλακτικό τουρισμό που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες τόσο κατά τη θερινή περίοδο όσο και στις υπόλοιπες εποχές του χρόνου».

ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΙΔΟΥ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, Η ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Μαρία Τερζίδου, αναφερόμενη στην επίσκεψη των δημοσιογράφων, τόνισε: «Ο οινικός τουρισμός, η ανάδειξη τοπικών γαστρονομικών προϊόντων αλλά και γενικότερα η προβολή της Κατερίνης ως προορισμός για όλο τον χρόνο, είναι στις προτεραιότητες του Δήμου μας. Τα δημοσιογραφικά ταξίδια είναι μία από τις ενέργειες συνολικής στρατηγικής για την προβολή και τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, που με την καθοδήγηση του Δημάρχου, Κώστα Κουκοδήμου, υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία Wise Ram».

Συνάντηση του Δημάρχου Κατερίνης & του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας με τον Υφυπουργό Υποδομών

Συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Κεφαλογιάννη είχε ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας Στέργιος Μπουσνάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Πιερίας και ιδιαίτερα του λιμένα Παραλίας. Ο υφυπουργός Υποδομών, ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Παραλίας, το οποίο όπως δήλωσε ο κ. Κουκοδήμος αποτελεί για τον Δήμο Κατερίνης σημείο ενδιαφέροντος, αφού εξυπηρετεί αλιείς της περιοχής, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται και σε πόλο έλξης των τουριστών. «Πέρα από τις προτάσεις για την αναβάθμιση του λιμανιού που κατέθεσε ο κ. Μπουσνάκης και αφορούν το Λιμενικό Ταμείο, υπήρξαν προτάσεις και για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του λιμένα Παραλίας τις οποίες ο Δήμος παρακολουθεί με ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής» είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Κατερίνης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, άκουσε με ενδιαφέρον τις προτάσεις του κ. Μπουσνάκη για τη δημιουργία υδατοδρομίου στην Παραλία. Επίσης, για την ενεργειακή αναβάθμιση των χερσαίων ζωνών όλων των λιμένων της Πιερίας, καθώς και για τη συνολική ανάπλαση του λιμένα Παραλίας, ενώ δεσμεύτηκε για την άμεση χρηματοδότηση του Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να προχωρήσει η εκπόνηση των σχετικών μελετών.